فهرست جملات تاکیدی مثبت

ـ من دریچه های دلم را به روی عشق باز میکنم

ـ من رابطه عاشقانه را با آغوش باز می پذیرم

ـ در مرکز و در عمق وجودم دریای بی انتهایی از عشق وجود دارد

ـ من با زندگی رابطه ای هماهنگ دارم

ـ من از اینکه عشقم را با دیگران سهیم شوم لذت می برم
ـ من موجودی زیبا و دوست داشتنی هستم

ـ من میتوانم با احساس امنیت خاطر عشقم را ابراز کنم

ـ من تنها افراد مهربان و دوست داشتنی را به دنیای خود راه میدهم

ـ من خودم را دوست دارم و برای خودم ارزش قائل هستم

ـ من همیشه بهترین شریک زندگی را دارم

راهنمای استفاده :
1ـ قبل از استفاده از فایل ها ، یک لیوان آب میل کنید
2ـ کمی بدن و ذهن خود را با تنفس ریلکس کنید
3ـ بهتر است قبل از شنیدن فایل ها کمی مدیتیشن تنفسی انجام دهید
4ـ برای اثرگذاری بهتر حتما از هدفون استاندارد استفاده کنید
5ـ چشمان خود را ببندید و با تمرکز موسیقی گوش کنید
6ـ می توانید با توجه به موضوع فایل از تصویر سازی ذهنی استفاده کنید
نکات مهم:
1ـ فایل ها را با فاصله 2 تا 3 ساعت از یکدیگر گوش کنید
2ـ در زمان خستگی و موقع خواب بهتر است از فایل ها استفاده نکنید
3ـ مدت زمان تاثیرگذاری فایل ها بر ذهن حداقل یک ماه میباشد
4ـ تا زمان به نتیجه مطلوب رسیدن میتواند از فایل ها استفاده کنید

سابلیمینال فارسی عشق
افزایش عشق در زندگی با جملات تلقینی پنهان

یک فایل موسیقی MP3 با سه ویژگی
جملات تاکیدی خانم لوئیز هی / فرکانس تتا / موسیقی درمانی

درباره فایل های موسیقی سابلیمینال:
فایل های سابلیمینال، نوعی خودهیپنوتیزم و تلقین به ضمیر ناخودآگاه هستند. پیام‌ها در موسیقی ، درست زیر سطح شنوایی شما قرار دارند و به صورت مستقیم قابل شنیدن نیستند و بدین ترتیب ـ بدون مقاومت ذهنی ـ تاثیری بیشتر بر ناخودآگاه خواهند داشت. تکرار کلمات تلقینی مثبت در این فایل ها به مرور موانع ذهنی موجود را با باورهای مثبت جایگزین خواهد کرد و در طول زمان ، ضمیر ناخودآگاه شما تلقینات را قبول کرده و رفتار شما براساس آن تغییر می‌کند .