فهرست جملات تاکیدی مثبت

ـ کائنات به طور منظم برای من پول میفرستد
ـ تمام درهای ثروت و فراوانی به روی من باز هستند
ـ من در هر لحظه ثروت ، رفاه و فراوانی را به زندگی ام جذب میکنم
ـ موفقیت مالی حق الهی من است
ـ از همه جا و هر کس و هر لحظه به من خوبی می رسد
ـ من شایسته فراوانی و ثروت هستم و آن را قبول میکنم
ـ بدون اینکه حتی طلب کنم همه ی نیازها و خواسته های من برآورده می شوند
ـ من از لحاظ مالی مستقل و آزاد هستم
ـ من ثروتمند هستم و در کامیابی و فراوانی زندگی میکنم
ـ من حالا تمام باورهای منفی در مورد ثروت را کنار می گذارم
ـ من در شغل و حرفه ام موفق هستم و همواره بهترین موقعیت ها را جذب میکنم

راهنمای استفاده :
1ـ قبل از استفاده از فایل ها ، یک لیوان آب میل کنید
2ـ کمی بدن و ذهن خود را با تنفس ریلکس کنید
3ـ بهتر است قبل از شنیدن فایل ها کمی مدیتیشن تنفسی انجام دهید
4ـ برای اثرگذاری بهتر حتما از هدفون استاندارد استفاده کنید
5ـ چشمان خود را ببندید و با تمرکز موسیقی گوش کنید
6ـ می توانید با توجه به موضوع فایل از تصویر سازی ذهنی استفاده کنید
نکات مهم:
1ـ فایل ها را با فاصله 2 تا 3 ساعت از یکدیگر گوش کنید
2ـ در زمان خستگی و موقع خواب بهتر است از فایل ها استفاده نکنید
3ـ مدت زمان تاثیرگذاری فایل ها بر ذهن حداقل یک ماه میباشد
4ـ تا زمان به نتیجه مطلوب رسیدن میتواند از فایل ها استفاده کنید

سابلیمینال فارسی ثروت 

یک فایل موسیقی MP3 با سه ویژگی
موسیقی درمانی / جملات تاکیدی خانم لوئیز هی / فرکانس تتا

درباره فایل های موسیقی سابلیمینال:
فایل های سابلیمینال، نوعی خودهیپنوتیزم و تلقین به ضمیر ناخودآگاه هستند. پیام‌ها در موسیقی ، درست زیر سطح شنوایی شما قرار دارند و به صورت مستقیم قابل شنیدن نیستند و بدین ترتیب ـ بدون مقاومت ذهنی ـ تاثیری بیشتر بر ناخودآگاه خواهند داشت. تکرار کلمات تلقینی مثبت در این فایل ها به مرور موانع ذهنی موجود را با باورهای مثبت جایگزین خواهد کرد و در طول زمان ، ضمیر ناخودآگاه شما تلقینات را قبول کرده و رفتار شما براساس آن تغییر می‌کند .