آلبوم موسیقی متعادل سازی چاکراها

ـ هفت تراک صوتی برای هفت چاکرا
ـ همراه با فرکانس Solfeggio
ـ موسیقی ریلکسیشن و درمانی برای هر چاکرا به صورت مجزا
ـ استفاده آسان با هدفون