دعای مورنا و ذکرها

ای خالق الهی، ای که در عین وحدت پدر و مادر و فرزند هستی …. اگر من یا خانواده ام، بستگانم یا نیاکانم از ابتدای خلقت تاکنون تو، خانواده ات، بستگانت، یا نیاکانت را با افکار، کلمات، کردار و اعمال خود رنجانده ایم طلب بخشش میکنیم .
بگذار با این کار همه خاطرات منفی، موانع، انرژیها و ارتعاشات پاک، خالص، رها و بریده شوند و این انرژیهای ناخواسته به نور خالص مبدل گردند.
و این چنین خواهد شد.

متاسفم
لطفا مرا ببخش
متشکرم
دوستت دارم

متاسفم
لطفا مرا ببخش
متشکرم
دوستت دارم

سابلیمینال فارسی هواوپونوپونو

کمک به پاکسازی ذهن، جسم و باورهای محدود کننده
موسیقی ریلکسیشن اختصاصی با فرکانس 432
ذکرهای پاکسازی هواوپونوپونو
فرکانس تتا باینورال برای تاثیر بیشتر بر ذهن ناخودآگاه