دانلود موسیقی سکوت
همراه با صدای طبیعت

دانلود موسیقی سکوت
سکوت محض

دانلود رایگان موسیقی سکوت
مناسب برای مدیتیشن پنج دقیقه ای

روش استفاده: بعد از آماده شدن و نشستن در حالت مدیتیشن، موسیقی را پخش نمایید. پس از سه بار به صدا درآمدن صدای زنگ، مدیتیشن خود را شروع کنید.
در پایان پنج دقیقه برای آخرین بار صدای زنگ به صدا در خواهد آمد و می توانید مدیتیشن را به پایان برسانید.

این موسیقی در دو ورژن سکوت کامل و همراه با صدای طبیعت تهیه شده است.