درباره فایل های موسیقی سابلیمینال:

فایل های سابلیمینال، نوعی خودهیپنوتیزم و تلقین به ضمیر ناخودآگاه هستند. پیام‌ها در موسیقی، درست زیر سطح شنوایی شما قرار دارند و به صورت مستقیم قابل شنیدن نیستند و بدین ترتیب ـ بدون مقاومت ذهنی ـ تاثیری بیشتر بر ناخودآگاه خواهند داشت.

تکرار کلمات تلقینی مثبت در این فایل ها به مرور موانع ذهنی موجود را با باورهای مثبت جایگزین خواهد کرد و در طول زمان، ضمیر ناخودآگاه شما تلقینات را قبول کرده و رفتار شما براساس آن تغییر می‌کند.

آلبوم های سابلیمینال فارسی موجود برای سفارش

سابلیمینال فارسی
عشق به خود
دوست داشتن و پذیرش خود

سابلیمینال فارسی هواوپونوپونو
کمک به پاکسازی ذهن و جسم

سابلیمینال فارسی زندگی سالم
کمک به سلامتی ذهن و جسم

سابلیمینال فارسی عزت نفس
عزت نفس و دوست داشتن خود

سابلیمینال فارسی آرامش در زندگی
کمک به کاهش استرس در زندگی

سابلیمینال فارسی فراوانی و برکت
افزایش فراوانی و برکت در زندگی

سابلیمینال فارسی سلامتی و شادابی
سلامتی و شادابی عمومی بدن

سابلیمینال فارسی ترس
کمک به کاهش ترس و نگرانی

سابلیمینال فارسی عشق
افزایش عشق در زندگی

سابلیمینال فارسی انرژی مثبت
افزایش انرژی مثبت

سابلیمینال فارسی کامیابی
خلق کامیابی در کار و زندگی

سابلیمینال فارسی شادمانی
خلق شادمانی در زندگی

سابلیمینال فارسی بخشش
بخشش و رهایی از گذشته

سابلیمینال فارسی احساس گناه
رهایی از احساس گناه و سرزنش

سابلیمینال فارسی کودک درون
شفای کودک درون